przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
184513 odwiedzin

O Komisji

A A A

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH


Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie zapewnia obsługę prac Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miasto Sochaczew.


Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sochaczewie, powołana jest zarządzeniem Burmistrza Miasta Sochaczewa, na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w celu realizacji zadań wynikających z zapisów ustawowych oraz określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanym corocznie przez Radę Miejską.


ZADANIA KOMISJI

Do zadań Komisji należy w szczególności:

  I .Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych:

  - zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, 

  - przeprowadzenie rozmów motywacyjno-interwencyjnych z osobami mającymi problem alkoholowy oraz członkami ich rodzin.

  - udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

  - podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

  - czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;  

  -prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

     - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu   problemów alkoholowych.


       II. Zadania w zakresie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.


      III. Zadania związane z opiniowaniem wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.   

 

SKŁAD KOMISJI


W skład Komisji wchodzą osoby przygotowane do działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych reprezentujące m.in. władze miasta, sąd, policję.

 • Justyna Citko – Przewodnicząca (Centrum Usług Społecznych Sochaczew);

 • Olga Kujawa – Członek (Centrum Usług Społecznych Sochaczew);

 • Elżbieta Uczciwek – Członek (Poradnia Leczenia Uzależnień);

 • Justyna Wierzbicka – Członek (Urząd Miejski);

 • Dorota Włodarczyk – Członek (Sąd Rejonowy).

 

Wniosek do MKRPA w sprawie osoby nadużywającej alkoholu przekazać może osoba z kręgu rodziny lub inna osoba, bądź też instytucja min. Zespół Interdyscyplinarny, policja, szkoła, zakład pracy itd.


 

Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie 

ul. Aleja 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew

Osoba do kontaktu w CUS: Pani Olga Kujawa  

tel 046 863 14 81 lub 046 863 14 82

oraz tel. kom.789 295 514 w godzinach pracy Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie.

e-mail:mkrpa@cussochaczew.pl

 

 

Do pobrania:

Zgłoszenie do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

kontakt