przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
156392 odwiedzin

Nabór na stanowisko - Księgowy

A A A
Sochaczew, 09.02.2021 r.

Informacja
Dyrektora Centrum Usług Społecznych
w Sochaczewie

W wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko:
księgowy w Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie

po analizie złożonej aplikacji oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji rekrutacyjnej, podjęłam decyzję o zatrudnieniu na w/w stanowisko:
Panią Agnieszkę Ewelinę Wojciechowską, zam. Sochaczew.

Sochaczew, 27.01.2021 r.

Dyrektor  Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie  

ogłasza nabór na stanowisko :

księgowy

 

 Miejsce pracy: Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie Al.600-lecia 90 Stanowisko: księgowy

Wymiar etatu: 1/1

Umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

Ilość etatów: 1

Data udostępnienia: 27.01.2021 r.

Termin składania dokumentów: 03.02.2021 r.

1.Kryteria podstawowe  :

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Wykształcenie wyższe.
 3. Posiadanie  minimum pięcioletniego doświadczenia zawodowego lub dwuletniego w pracy na podobnym stanowisku.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych  oraz do korzystania  w pełni praw publicznych
 5. Nie figuruje w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.
 6. Umiejętność obsługi komputera ( edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, Internet).

 2.Kryteria  dodatkowe;

 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania pracy jako księgowa.
 2. Posiadanie wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dotyczącej prawa samorządowego i prawa finansów publicznych oraz ustawy o pomocy społecznej.
 3. Umiejętność analitycznego, syntetycznego i twórczego myślenia, sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność organizowania pracy .

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dowodów finansowych;
 2. Dekretowanie i księgowanie zatwierdzonych dowodów księgowych;
 3. Współpraca przy sporządzaniu sprawozdań i informacji finansowych dotyczących dochodów i wydatków;
 4. Przechowywanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego;
 5. Prowadzenie spraw księgowości budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
  w sposób umożliwiający:
 6. Terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych
 7. Ochronę mienia Ośrodka i terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych materialnie,
 8. Prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
 9. Zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenie roszczeń spornych
  oraz spłaty zobowiązań;
 10. Ewidencja spłat należności od  dłużników alimentacyjnych oraz bieżące uzgadnianie stanów z ewidencją księgową.

4 . Wymagane dokumenty:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;
 4. Oświadczenie osoby przystępującej do naboru, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo  ścigane  z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – własnoręcznie podpisane 
 5. Oświadczenie osoby przystępującej do naboru, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych - własnoręcznie podpisane.
 6. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na tym stanowisku – własnoręcznie podpisane.
 7. Klauzula wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie CUS, przy Al.600-lecia 90 – w sekretariacie pokój nr 213, pocztą na adres Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie Al.600-lecia 90, 96-500 Sochaczew w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko księgowego” lub na adres e-mail: sekretariat@cussochaczew.pl ( w tytule proszę wpisać „Nabór na stanowisko księgowego”).

Dokumenty przyjmowane będą w terminie do dnia 3.02.2021 r. do godziny  15.00.

 Dokumenty aplikacyjne wymagane w ogłoszeniu o naborze, przesłane pocztą lub pocztą  kurierską  uważa  się  za  doręczone  w  terminie, jeżeli  zostaną dostarczone do sekretariatu CUS do godziny 15:00  dnia 3.02.2021 r.

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowane telefonicznie i zaproszone do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

 Nadesłane dokumenty aplikacyjne będą zwracane nadawcy po zakończeniu naboru . 

 

                                                              Dyrektor Centrum Usług Społecznych

                                                                                      Zofia Berent

Klauzula informacyjna dla procesu rekrutacji.pdf

kontakt