przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
155643 odwiedzin

Nabór na stanowisko pracownik socjalny

A A A

 

Nabór nie został rozstrzygnięty.


Sochaczew, 24.08.2020 r.

 

 

Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie

ogłasza nabór na stanowisko :

pracownik socjalny

 

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie Al.600-lecia 90

Stanowisko: pracownik socjalny

Wymiar etatu: 1/1

Umowa o pracę na czas określony, przewidywany okres zatrudnienia ok. 1,5 roku

Ilość etatów: 1

Data udostępnienia: 24.08.2020 r.

Termin składania dokumentów: 04.09.2020 r.

 

Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko:

 

I  Wymagania niezbędne :

- Posiadanie kwalifikacji pracownika socjalnego wskazanych  ustawą z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.2019 poz.1507 z późn.zm.)  

- posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

- ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna

- do 31 grudnia 2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

- pedagogika

- pedagogika specjalna

- polityka społeczna

- psychologia

- socjologia

- nauki o rodzinie

 • Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o pracownikach samorządowych.
 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

 

II  Wymagania pożądane :

 • Empatia
 • Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność.
 • Umiejętność analizy dokumentów i sytuacji życiowej klientów pomocy społecznej.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Znajomość obsługi komputera

 

III  Zakres wykonywanych zadań :

 1. Prowadzenie pracy socjalnej jako działalności zawodowej mającej na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności funkcjonowania w środowisku
 2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do przyznania pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 3. Prowadzenie sprawozdawczości i dokumentacji dotyczącej prowadzonych spraw.
 4. Realizacja programów z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzonych przez MOPS.

 

IV  Wymagane dokumenty :

 • Podpisane CV.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;
 • Oświadczenie osoby przystępującej do naboru, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo  ścigane  z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – własnoręcznie podpisane
 • Oświadczenie osoby przystępującej do naboru, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych - własnoręcznie podpisane.
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na tym stanowisku – własnoręcznie podpisane.
 • Klauzula wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

VI  Termin składania dokumentów :

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie MOPS, przy Al.600-lecia 90 – w sekretariacie pokój nr 213 lub pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie Al.600-lecia 90 96-500 Sochaczew „Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego”.

 

Dokumenty przyjmowane będą w terminie do dnia 4.09.2020 r. do godziny  1200.

 Dokumenty aplikacyjne wymagane w ogłoszeniu o naborze, przesłane pocztą lub pocztą  kurierską  uważa  się  za  doręczone  w  terminie, jeżeli  zostaną dostarczone do sekretariatu MOPS do godziny 12:00  dnia 4.09.2020 r.

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowane telefonicznie i zaproszone do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

 

Nadesłane dokumenty aplikacyjne będą zwracane nadawcy po zakończeniu naboru .

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sochaczewie

                                                                                                        (-) Zofia Berent

Nabór pracownik socjalny.pdf

Klauzula informacyjna dla procesu rekrutacji.pdf

kontakt