przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
184515 odwiedzin

Podstawa działania, zadania i skład

A A A

Na podstawie art.9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz §2 Uchwały Nr LXI/579/10 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego, oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, a także na postawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Sochaczewa Nr 152/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespół działa przy Centrum Usług Społecznych  w Sochaczewie, który zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną.

 

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie z dnia 25 lipca 2005 roku z późn. zm. i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

1) Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego:

Damian Wasilewski – Organizator Usług Społecznych, konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego:

   Wioletta Dąbrowska – konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie, pracownik socjalny

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego:

3) Zofia Berent – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie;

4) Damian Papierowski – kierownik Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie;

5) Agnieszka Jędrzejewska – pedagog w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sochaczewie;

6) Monika Kacprzak – Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi  w Sochaczewie;

7) Katarzyna Kajak – Dyrektor Powiatowego Centrum  Pomocy  Rodzinie w Sochaczewie;

8) Elżbieta Matuszewska-Woźnica – lekarz pediatra, członek stowarzyszenia „ Z sercem Do Wszystkich”;

9) Emilia Munio – kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Sochaczewie;

10) Piotr Pętlak – wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Sochaczewie;

11) Joanna Szymaniak – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie;

12) Elżbieta Uczciwek – Członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sochaczewie;

12) Iwona Woźnicka-Pietrzak – wiceprzewodnicząca Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

 

Zadaniem Zespołu jest koordynowanie działań instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: a w szczególności diagnozowanie problemu przemocy, podejmowanie działań w środowiskach zagrożonych przemocą, inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach udzielenia pomocy. Zadaniem Zespołu jest również inicjowanie działań w stosunku do sprawców przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny tworzy Grupy Robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Przewodniczący Zespołu po otrzymaniu Niebieskiej Karty lub zgłoszenia o podejrzeniu występowania przemocy w rodzinie powołuje Grupę Roboczą. W skład grup roboczych wchodzą: dzielnicowy, członek Miejskiej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagog szkolny, pracownik socjalny, kurator sądowy, konsultant d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na spotkanie Grupy zaproszone są osoby co do których istnieje podejrzenie, że doznają przemocy lub stosują przemoc. Grupy robocze spotykają się systematycznie i prace prowadzone są w zależności od ilości zgłoszonych indywidualnych przypadków.

Wszyscy, którzy doznają krzywdy ze strony najbliższych lub zauważają w swoim otoczeniu przypadki osób krzywdzonych mogą poinformować Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sochaczewie osobiście lub telefonicznie.


 

Zespół Interdyscyplinarny przy Centrum Usług Społecznych  w Sochaczewie

Al.600-lecia 90

tel. 46 863-14-81 lub 82

e-mail : sekretariat@cussochaczew.pl

kontakt