przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
170848 odwiedzin

Podstawa działania, zadania i skład

A A A

Na podstawie art.9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz §2 Uchwały Nr LXI/579/10 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego, oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, a także na postawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Sochaczewa Nr 148/2016 z dnia 28 czerwca został powołany Zespół Interdyscyplinarny d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespół działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochaczewie, który zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną.


Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie z dnia 25 lipca 2005 roku z późn. zm. i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.


Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

1) Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego:

Anna Kuzińska - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Specjalistycznej w MOPS

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego:

Damian Wasilewski – Specjalista Pracy Socjalnej w MOPS

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego:

3) Justyna Citko - Komenda Powiatowa Policji

4) Joanna Szymaniak - Prokurator Rejonowy w Sochaczewie

5) Elżbieta Matuszewska-Woźnica - Ordynator Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego

6) Selena Majcher - Radna Rady Miejskiej

7) Iwona Woźnicka-Pietrzak - Członek Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

8) Katarzyna Kajak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

9) Monika Radwańska-Komosa - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

10) Emilia Munio - Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

11) Izabela Grzelak-Jarszak - Pedagog Szkoły Podstawowej nr 2

12) Zofia Berent - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

13) Krystyna Krzywonos - Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sochaczewie.


            Zadaniem Zespołu jest koordynowanie działań instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: a w szczególności diagnozowanie problemu przemocy, podejmowanie działań w środowiskach zagrożonych przemocą, inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach udzielenia pomocy. Zadaniem Zespołu jest również inicjowanie działań w stosunku do sprawców przemocy w rodzinie.

            Zespół Interdyscyplinarny tworzy Grupy Robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Przewodniczący Zespołu po otrzymaniu Niebieskiej Karty lub zgłoszenia o podejrzeniu występowania przemocy w rodzinie powołuje Grupę Roboczą. W skład grup roboczych wchodzą: dzielnicowy, członek Miejskiej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagog szkolny, pracownik socjalny, kurator sądowy, konsultant d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na spotkanie Grupy zaproszone są osoby co do których istnieje podejrzenie, że doznają przemocy lub stosują przemoc. Grupy robocze spotykają się systematycznie i prace prowadzone są w zależności od ilości zgłoszonych indywidualnych przypadków.

            Wszyscy, którzy doznają krzywdy ze strony najbliższych lub zauważają w swoim otoczeniu przypadki osób krzywdzonych mogą poinformować Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sochaczewie osobiście lub telefonicznie.

 

Zespół Interdyscyplinarny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochaczewie

Al.600-lecia 90

tel. 46 863-14-81 lub 82

e-mail : mops_sochaczew@poczta.onet.pl.

kontakt