przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
184515 odwiedzin

Świadczenie rodzicielskie

A A A

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

„ Świadczenia rodzicielskie” -  ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. poz.  1217    z dnia   21 sierpnia  2015)

 

Zgodnie z ustawą świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Osoby bezrobotne, którym zostanie przyznane świadczenie rodzicielskie, nie stracą statusu osoby bezrobotnej.

W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych - świadczenie rodzicielski przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego, a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego a zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

1) matce albo ojcu

2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec, którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do ukończenia 10 roku życia

3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec, którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do ukończenia 10 roku życia

4)osobie, która przysposobiła dziecko w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec, którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do ukończenia 10 roku życia

 

Świadczenie rodzicielskie  przysługuje ojcu dziecka w przypadków:

1)   skrócenie na wniosek matki okresu okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy   po wykorzystaniu tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,

2) śmierci matki dziecka,

3) porzucenia dziecka przez matkę

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

1) 52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka

2) 65 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,

przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci

3) 67 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,

przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dziecka

4) 69 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,

przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci

5) 71 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie,

przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia :

 1 ) porodu

2) objęcie opieką dziecka nie dłużej niż do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka    wobec, którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do  ukończenia 10 roku życia

3) przysposobienia dziecka, dziecka nie dłużej niż do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec, którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do ukończenia 10 roku życia

 

Prawo do świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wnioski złożą po  okresie 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, objęcie opieką , przysposobienia dziecka ustala się począwszy od miesiąca ,w którym wpłynął wniosek.

 

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:

1) w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci

2) jedno świadczenia rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000 zł .

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:

1)  co najmniej jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka lub rodzina zastępcza, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu  macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego,

2) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku rodziców dziecka lub osoby, która przysposobiła dziecko,

3)  osoba  ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie lub osoba pobierająca świadczenie rodzicielskie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki,

4)  w  związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia

2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

 5) osobie ubiegającej się o świadczenie rodzicielskie przysługuje za granicą świadczenie o

podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji

 systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym

 stanowią inaczej .

 

W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:

 

1)  świadczenia rodzicielskiego lub

2)  świadczenia pielęgnacyjnego, lub

3)  specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub

4)  dodatku do zasiłku rodzinnego, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub

5)   zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną - także w przypadku, gdy świadczenia te przysługują w związku z opieką nad różnymi osobami.

 

 

Aktualny wzór wniosku do pobrania:

https://www.gov.pl/web/rodzina/viii-wiadczenie-rodzicielskie111

kontakt