przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
184514 odwiedzin

Zasiłek dla opiekuna

A A A

Zasiłek dla opiekunaW Dzienniku Ustaw z dnia 30 kwietnia 2014 r. poz. 567, opublikowana została ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Celem ustawy jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13), w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, której decyzja o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust.3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 poz.1548 oraz z 20013 r. poz 1557) z dniem 1 lipca 2013r.

 2. Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

  - za okres od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie

  ustawy, w których osoba spełniała warunki do świadczenia pielęgnacyjnego określonego

  w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Z 2006 r.

  Nr 139 poz. 992, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

  - od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia

  pielęgnacyjnego określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach

  rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

  - zasiłek dla opiekuna przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek

  ustawowych określonych przepisami prawa cywilnego

  - odsetki przysługują do dnia wejście w życie ustawy

 3. Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy w których:

  - osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego

  zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego

  - na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego

  zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjne

  - osoba ubiegająca się o zasiłek dla opiekun posiadała prawo do ubezpieczenia emerytalno

  – rentowego z innego tytułu , nabyła prawo do renty inwalidzkiej lub emerytury

 4. Gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy

  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym

  rolników ( Dz. U. z 2013 r. poz.1403, 1623 i 1650) świadczenie przysługuje:

  - rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego

  - małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez

  nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania prac przez nich w gospodarstwie rolnym

 5. Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 620 zł miesięcznie.

 

Rodzinny wywiad środowiskowy

 

- ustalając prawo do zasiłku dla opiekuna organ właściwy zwraca się

do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie wywiadu

środowiskowego w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą

się o zasiłek dla opiekuna

- wywiad przeprowadza się w miejscu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną

- aktualizacje przeprowadza się po upływie 6 miesięcy, jeżeli do końca okresu ,

na który ustalone zostało prawo do zasiłku dla opiekuna, pozostało więcej niż 3 miesiące,

oraz w każdej sytuacji gdy zaistnieją wątpliwości co do faktu sprawowania opieki przez

osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.


Aby nabyć prawo do zasiłku dla opiekuna osoba ubiegająca się o świadczenie winna złożyć wniosek.

Wniosek należy złożyć nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejście w życie ustawy tj: do dnia 15 września 2014 roku.

kontakt