przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
184516 odwiedzin

Zasiłek Pielęgnacyjny

A A A

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY


Przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Zasiłek przysługuje niezależnie od wysokości dochodu w rodzinie.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
● niepełnosprawnemu dziecku, ( dzieci w wieku do lat 16. na podstawie orzeczenie o niepełnosprawności bez orzekania o jej stopniu)
● osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
● osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
● osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest w wysokości 215,84 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
1) osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
2) w sytuacji gdy członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
3) osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego w ZUS lub KRUS .

Zasady ustalania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego:

Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie złożony w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek

o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności .

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego po upływie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu

niepełnosprawności, prawo do tego świadczenia ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego .

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu

niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin

 

kontakt