przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
184518 odwiedzin

Świadczenie Pielęgnacyjne

A A A

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE


1) Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

 • matce albo ojcu
 • opiekunowi faktycznemu dziecka
 • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną
 • innym osobom, na których zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

- jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

2) Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej

opieki powstała :

 • nie później niż do ukończenia 18 roku życia
 •  w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia

3) Kolejność przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego: świadczenie przysługuje gdy

spełnione będą łącznie niżej wym. warunki:

 • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • nie ma osób tj: osób wyżej wymienionych lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

 

4) Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego

 • od 01.01.2021 r. świadczenie przysługuje w wysokości  1.971,00 zł miesięcznie.
 • wysokość świadczenia na następny rok kalendarzowy podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym  „Monitor Polski”

5) Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeżeli:

 • osoba sprawująca opiekę:

- ma ustalone prawo własnego świadczenia tj: emerytury, renty, renty rodzinnej

z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty

rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku

stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przed

emerytalnego lub świadczenie przedemerytalnego

- ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego , świadczenia pielęgnacyjnego

  lub zasiłku dla opiekuna

 • • osoba wymagająca opieki

            - pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się   znacznym

               stopniem niepełnosprawności

           - została umieszczona w rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej,

              w rodzinnym domu dziecka, albo w związku z koniecznością kształcenia , rewalidacji lub

              rehabilitacji, w placówce zapewniającą całodobową opiekę w tym specjalnym ośrodku

             szkolno – wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni

             w tygodniu

 • na osobę wymagającą opieki  inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury
 • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego,o którym mowa w art. 10 (dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt: urlopu wychowawczego), prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego , prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczeń na pokrycie wydatków związanych z opieką , chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

6) Rodzinny wywiad środowiskowy

–    w przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne lub osoby pobierającej świadczenie wystąpią wątpliwości organ właściwy może zwrócić do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.

 

 

W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:

 

1)  świadczenia rodzicielskiego lub

2)   świadczenia pielęgnacyjnego, lub

3)   specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub

4)  dodatku do zasiłku rodzinnego, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub

5)  zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną - także w przypadku, gdy świadczenia te przysługują w związku z opieką nad różnymi osobami

 

kontakt