przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
184517 odwiedzin

Wymagane Dokumenty

A A A

Osoba, rodzina ubiegająca się o pomoc winna przedłożyć:

1. Podanie ze wskazaniem formy pomocy.
Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:

a) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

b) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka;

c) dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczpospolitej Polskiej;

d) decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego;

e) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; (odcinek od renty, emerytury);

f) zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytuł zatrudnienia (netto za m-c poprzedzający udzielenie pomocy);

g) zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;

h) zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuację nauki w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;

i) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o uznaniu lub odmowie za osobę bezrobotną;

j) oświadczenie o stanie majątkowym.

kontakt