przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
184518 odwiedzin

Kto może uzyskać pomoc w formie zasiłku stałego, okresowego, celowego ?

A A A

Zasiłek stały przysługuje :

1)pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z tytułu wieku lub niepełnosprawności , jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2)pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie , całkowicie niezdolnej do pracy z tytułu wieku lub niepełnosprawności , jeżeli jej dochód , jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

1)osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2)rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży ,drobne remonty i naprawy w mieszkaniu, a także koszty pogrzebu.

Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej .
Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia , wydaje się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

kontakt