przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
184518 odwiedzin

Program "Opieka 75+"

A A A

Program ”Opieka 75+”  na rok 2022

 


 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW 

BUDŻETU PAŃSTWA

 

PROGRAM "OPIEKA 75+" na rok 2022 

 

DOFINANSOWANIE – 46.760,00 ZŁ 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA – 93.520,00 ZŁ 

 

Głównym celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie.


W ramach programu „Opieka 75+” wsparciem będzie można objąć osoby nowe, które po raz pierwszy skorzystają z usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, jak również osoby, które korzystały już wcześniej z programu i będą go kontynuowały oraz osoby, które będą miały zwiększoną liczbę godzin ww. usług.


Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

– zapewnienia osobom starszym wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych;

–  poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej;

–  umożliwia gminom rozszerzenie oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej;

–  wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

 

Pomoc w formie przyznania usług opiekuńczych w ramach Programu realizowana jest przez Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie do dnia 31.12.2022 r. 


 Osoba do kontaktu  Aleksandra Lewandowska-Raczkowska, tel 46 863-14-81, wew. 217

kontakt