przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
184518 odwiedzin

Ogłoszenie o naborze - Kierownik Zespołu ds. Realizacji Świadczeń

A A A

Sochaczew, dn. 28.04.2022 r.

 

Informacja o wyniku naboru


Dotyczy: nabór na stanowisko Kierownika Zespołu ds. realizacji świadczeń w Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie.

 

Informacja o wyniku naboru KZRS.pdf

 

 


Sochaczew, dn. 13.04.2022 r.

 

 

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 Kierownika Zespołu ds. Realizacji Świadczeń

w Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie.Wymiar etatu: 1/1

Wymagania konieczne (obligatoryjne):

 1. Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku administracja, ekonomia, prawo;
 2. Doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat, w tym 3 lata doświadczenia w świadczeniach rodzinnych lub funduszu alimentacyjnym (mile widziane doświadczenie na stanowisku kierowniczym w OPS w dziale ds. realizacji świadczeń);
 3. Znajomość przepisów z zakresu:
 • Ustawy o świadczeniach rodzinnych;
 • Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 • Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • Ustawa o pomocy społecznej;
 • Kodeks Postępowania administracyjnego;
 • Ustawy o postępowanie egzekucyjnym w administracji;

- inne przepisy wykonawcze związane z w/w ustawami;

 1. Obywatelstwo: polskie;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Niekaralność za przestępstwo umyślne;
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
 5. Doświadczenie min. pół roku w kierowaniu zespołem.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w księgowości budżetowej jednostek samorządowych min. 3 lata;
 2. Doświadczenie w rozpatrywaniu spraw związanych ze świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym,
 3. Posiadanie wiedzy ogólnej z zakresu:
 • Problematyki samorządowej, dotyczącej funkcjonowania struktur samorządowych i realizowanych przez organy samorządowe zadań;
 • Ochrony danych osobowych;
 • Systemu ubezpieczeń społecznych, w tym ubezpieczenia społecznego rolników;
 • Ubezpieczenia zdrowotnego;
 • Programu „Czyste powietrze”;
 • Kodeksu cywilnego;
 • Kodeksu postępowania cywilnego;
 • Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego;
 • Finansów publicznych.
 1. Biegła obsługa pakietu biurowego MS Office, programu merytorycznego TopTeam, programy Sygnity oraz programu PomostSTD, Płatnik;
 2. Zdolności organizacyjne i interpersonalne;
 3. Zdolności analityczne oraz pracy z danymi statystycznymi;
 4. Samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;

 

Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Kierowanie i nadzór nad pracami działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;
 2. Prowadzenie postępowań, wykonywanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych i wydawanie w tych sprawach decyzji, oraz prowadzenie spraw zgodnie z posiadanymi upoważnieniami;
 3. Koordynacja realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, w tym przyjmowania wniosków, prowadzenia ewidencji i dokumentacji osób korzystających ze świadczeń;
 4. Udzielanie interesantom niezbędnych informacji dotyczących świadczeń im przysługujących a także w pozostałym zakresie;
 5. Prowadzenie postępowań wyjaśniających i sprawdzających w sprawie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;
 6. Prowadzenie i koordynowanie postępowań odwoławczych do organów wyższej instancji;
 7. Nadzór i kontrola nad współpracą z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego;
 8. Sporządzanie sprawozdań i analiz z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego;
 9. Szacowanie potrzeb finansowych na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;
 10. Koordynacja i nadzór nad procesem rejestrowania, wyrejestrowywania osób objętych ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym w związku z otrzymywanymi świadczeniami z zakresu świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej;
 11. Koordynacja i nadzór nad sporządzaniem miesięcznych deklaracji rozliczeniowych osób objętych ubezpieczeniem z mocy przysługujących świadczeń;
 12. Koordynacja i nadzór nad wykonywaniem miesięcznych korekt dokumentów rozliczeniowych w ZUS;
 13. Nadzór na realizacją świadczeń z zakresu ustawy o pomocy społecznej;
 14. Sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy społecznej w tym:
 • oceny zasobów pomocy społecznej, 
 • sprawozdań merytorycznych dotyczących realizowanych świadczeń z pomocy społecznej,
 • sprawozdań dotyczących składek zdrowotnych i emerytalnych,
 • pozostałych sprawozdań jakie ukazują się do realizacji;
 1. Szacowanie potrzeb finansowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej;
 2. Nadzór i kontrola nad prowadzonymi postępowaniami z zakresu świadczeń nienależnie pobranych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy „za życiem”, ustawy o funduszu alimentacyjnym;
 3. Nadzór nad prowadzeniem postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń z zakresu pomocy społecznej;
 4. Prowadzenie, nadzór i kontrola nad postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami, w tym:
 • postępowania wynikające z ustawy o postępowania egzekucyjnym w administracji,
 • postępowania wynikające z Kodeksu Postępowania Cywilnego;
 1. Współpraca z innymi działami, zespołami i sekcjami w Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie w związku z wykonywanymi obowiązkami;
 2. Współpraca z innymi organami w tym z Urzędem Miasta w Sochaczewie, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w związku z wykonywanymi obowiązkami.

 

Wymagane dokumenty:  

 1. CV i list motywacyjny;
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;
 4. Oświadczenie osoby przystępującej do naboru, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem  sądu  za  przestępstwo umyślne – własnoręcznie podpisane;
 5. Oświadczenie osoby przystępującej do naboru, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych - własnoręcznie podpisane;
 6. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na tym stanowisku – własnoręcznie podpisane;
 7. Klauzula wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie CUS, przy Al.600-lecia 90 – w sekretariacie pokój nr 213, pocztą na adres Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie Al.600-lecia 90, 96-500 Sochaczew w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownika Zespołu ds. Realizacji Świadczeń” lub na adres e-mail: sekretariat@cussochaczew.pl (w tytule proszę wpisać „Nabór na stanowisko Kierownika Zespołu ds. Realizacji Świadczeń”).

 

Dokumenty przyjmowane będą w terminie do dnia 27.04.2022 r. do godziny  15.00.

 

Dokumenty aplikacyjne wymagane w ogłoszeniu o naborze, przesłane pocztą lub pocztą  kurierską  uważa  się  za  doręczone  w  terminie, jeżeli  zostaną dostarczone do sekretariatu CUS do godziny 15:00  dnia 27.04.2022 r.

 

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowane telefonicznie i zaproszone do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

 

Nadesłane dokumenty aplikacyjne będą zwracane nadawcy po zakończeniu naboru.

 

Klauzula informacyjna dla procesu rekrutacji.pdf

kontakt