przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
184518 odwiedzin

"Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"

A A A

 

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej-edycja 2023

 

 

Pod koniec lutego br. pomiędzy Gminą Miastem Sochaczew a Wojewodą Mazowieckim została zawarta umowa o dofinansowanie realizacji resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023. Program finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego, a Gmina Miasto Sochaczew na jego realizację pozyskała dofinansowanie w kwocie 353 732,21 zł.

 

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

1) poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;

2) wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;

3) uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

4) dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;

5)zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 

1)dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

 

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


 

********

 

 

 

Informacja w sprawie naboru do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023.  

 

 

 

Gmina Miasto Sochaczew przystąpiła do Resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej “Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Solidarnościowego. 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: 

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby                w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji, 
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

W czym pomoże asystent: 

 • W wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce.
 • W zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji. 
 • W załatwianiu spraw urzędowych. 
 • W nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami. 
 • W korzystaniu z dóbr kultury. 
 • W wykonywaniu czynności dnia codziennego, w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej. 

Usługi asystenta mogą świadczyć osoby: 

 • Posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta.  
 • Posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, forma wolontariatu. 
 • Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego. 

Ważne! Uczestnik Programu samodzielnie wybiera asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem  z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu. Osoba niepełnosprawna dokonuje wyboru asystenta poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta. W przypadku braku takiego wskazania, wybór asystenta zaproponuje Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie. 

W ramach Programu zaplanowano: 

 • Udział 5 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną. 
 • Udział 3 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 
 • Udział 1 osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 
 • Udział 3 osób do 16 roku życia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

 

UCZETNIK PROGRAMU ZA USŁUGI ASYSTENTA

NIE PONOSI ODPŁATNOŚCI !

 

Zgłoszenie kandydatów następować będzie na podstawie tzw. Karty zgłoszenia do programu 

 (plik do pobrania) wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

 

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie. Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, a także dostępności usług asystencji osobistej na terenie zamieszkałej gminy, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi. 

Pracownicy Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie będą się kontaktować z uczestnikami zakwalifikowanymi do Programu. 

Prosimy o składanie dokumentów w Centrum Usług Społecznych ( Al.. 600-lecia 90, Sochaczew, telefon: 790595090 w godzinach 7-15 od poniedziałku do piątku) do dnia 10.03.2022r. 

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału          w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i  Polityki Społecznej w zakładce Aktualności. 

Program "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"- edycja 2023- Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej- Portal Gov.pl (www.gov.pl). 

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.). 


Pliki do pobrania:

1. KARTA_ZGŁOSZENIA_DO_PROGRAMU_AOON2023.pdf

2. OŚWIADCZENIE_AOON2023.pdf

3. ZAKRES_CZYNNOŚCI_AOON2023.pdf

4. KLAUZULA_INFORMACYJNA_AOON2023.pdf

5. KLAUZULA_RODO_AOON2023.pdf

 

 

 

 

********

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022”

 

Gmina Miasto Sochaczew/Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie podpisała umowę na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

ze środków Funduszu Solidarnościowego .

 

Kwota całkowita realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 288 300,00 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego – 288 300,00 zł

 

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program adresowany jest do:

 • dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 •  wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce,
 • w zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • w korzystaniu z dóbr kultury,
 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego, w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesieczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np.: doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Ważne!  Uczestnik Programu samodzielnie wybiera asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu. Osoba niepełnosprawna dokonuje wyboru asystenta poprzez złożenie oświadczenia o jego wyborze asystenta, pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.  W przypadku braku takiego wskazania, wybór asystenta zaproponuje  Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie

 

W ramach Programu zaplanowano :

 • udział 3 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
 • udział 3 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 • udział 1 osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • udział 3 osób do 16 roku życia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

 

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl) 

 

Program realizowany będzie do 31.12.2022 roku.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Gmina Miasto Sochaczew/Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie przystąpiła do Resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022" realizowanego ze środków Państwowego  Funduszu Solidarnościowego.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji
  i edukacji,
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 

 W czym pomoże asystent:

 • w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce,
 • w zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • w korzystaniu z dóbr kultury,
 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego, w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

 

 

 

Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:

 • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta
 • posiadające co najmniej 6-miesieczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np.: doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Ważne!  Uczestnik Programu samodzielnie wybiera asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu. Osoba niepełnosprawna dokonuje wyboru asystenta poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta. W przypadku braku takiego wskazania, wybór asystenta zaproponuje  Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie.  

 

W ramach Programu zaplanowano :

 • udział 3 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
 • udział 3 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 • udział 1 osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • udział 3 osób do 16 roku życia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

 

 

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

 

 

Zgłoszenie kandydatów następować będzie na podstawie tzw. Karty zgłoszenia do programu ( plik do pobrania) wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.


Do karty należy dołączyć fakultatywnie, w razie potrzeby:
• kserokopię dokumentu potwierdzającego ustanowieniu opiekuna prawnego;
• oświadczenie o wskazaniu przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego asystenta

Prosimy o składanie dokumentów w Centrum Usług Społecznych (Al. 600- lecia 90, Sochaczew, telefon:790595090)w godzinach pracy 7-15 od poniedziałku do piątku) do dnia 28.02.2022r.
Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakładce Aktualności

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

 

Dokumenty do pobrania:

1. Karta zgłoszenia do ProgramuAO.pdf

2. OświadczenieAO.pdf

3. Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu.pdf

4. Klauzula InformacyjnaAO.pdf

5. Klauzula RODO ao.pdf

kontakt