przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
184515 odwiedzin

,,Opieka wytchnieniowa-edycja 2022”

A A A

 

W związku z przystąpieniem przez Gminę Miasto Sochaczew do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa ”-edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego informujemy o przedłużeniu terminu naboru osób do udziału w programie.

 

Program ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

 

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program realizowany będzie przez Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie ul. Aleja 600-Lecia 90, 96-500 Sochaczew. Realizacja programu do 31.12.2022.

 

 

Procedura przystąpienia do Programu „Opieka wytchnieniowa”

 

Przyznanie usług opieki wytchnieniowej odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

     W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny-skali FIM  (do pobrania poniżej lub do pobrania osobiście w siedzibie CUS w Sochaczewie Al.600-lecia 90). Kartę uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie do 75 punktów wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności  jest kierowana do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

Osoby  zainteresowane  tą formą wsparcia zapraszamy do składania niżej wymienionych dokumentów: pocztą, drogą elektroniczną za pomocą systemu platformy ePUAP, lub osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie Aleja 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew w kopercie z dopiskiem ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

Szczegółowe informacje pod numerem (046 863-14-81) wew. 217  Pani Aleksandra Lewandowska-Raczkowska.

Wiecej informacji o programie na stronie www.niepelnosprawni.gov.pl (http://www.niepelnosprawni.gov.pl/)

 


 

 


 

 

 

Zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału w    Programie ,,Opieka wytchnieniowa-edycja 2022”

 

     W związku z przystąpieniem przez Gminę Miasto Sochaczew do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa ”-edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego informujemy o rozpoczęciu naboru osób do udziału w programie.

 

Adresaci Programu:

 

Program ,,Opieka wytchnieniowa-edycja 2022 kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego), które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

 

W ramach Programu zaplanowano:

 

- udział 10 osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

- udział 5 dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności

 

Gmina Miasto Sochaczew/CUS przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności, która :

a) ma niepełnosprawność sprzężoną / złożoną,

b) wymaga wysokiego poziomu wsparcia,

c) stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu  całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

 

 Cel Programu ,,Opieka wytchnieniowa

 

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

   

 Realizator, czas trwania i wymiar Opieki wytchnieniowej 

 

Program realizowany będzie przez Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie ul. Aleja         600-Lecia 90, 96-500 Sochaczew. Realizacja programu do 31.12.2022.

Usługi opieki wytchnieniowej są świadczone nieodpłatnie, w łącznym maksymalnym wymiarze do 240 godzin do grudnia 2022 w miejscu zamieszkania osoby korzystającej z tej formy wsparcia. Korzystanie z opieki wytchnieniowej nie jest uzależnione od kryterium dochodowego rodziny osoby niepełnosprawnej. W godzinach realizacji  usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268)

 

 Forma Realizacji Opieki Wytchnieniowej

 Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

 

Procedura przystąpienia do Programu opieki wytchnieniowej

Przyznanie usług opieki wytchnieniowej odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu ,,Opieka wytchnieniowa- edycja 2022

     W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia.Ocena dokonana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny-skali FIM  (do pobrania poniżej lub do pobrania osobiście w siedzibie CUS w Sochaczewie

Al.600-lecia 90).

Kartę uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie do 75 punktów wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności  jest kierowana do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

Osoby  zainteresowane  ta formą wsparcia zapraszamy do składania niżej wymienionych dokumentów do dnia 22.02.2022r : pocztą, drogą elektroniczną za pomocą systemu platformy ePUAP, lub osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie Aleja 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew w kopercie z dopiskiem ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

Szczegółowe informacje pod numerem (046 863-14-81) wew. 217  Pani Aleksandra Lewandowska-Raczkowska

 Więcej informacji o programie na stronie  www.niepelnosprawni.gov.pl

 

  Ważne

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy w formie opieki wytchnieniowej.

Ilość osób którym zostaną przyznane usługi opieki wytchnieniowej jest ograniczona.

W sytuacji nagłej/losowej /interwencyjnej usługa opieki wytchnieniowej może być przyznana bez Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa -edycja 2022. Jednakże dokument ten powinien zostać uzupełniony niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze.

 

Pliki do pobrania:

1. Karta ZgłoszeniaOW.pdf

2. Skala lekarska opieka WytchnieniowaOW.pdf

3. RODO opieka wytchnieniowaOW.pdf

4. RODO klauzula informacyjnaOW.pdf

 


kontakt