przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
184514 odwiedzin
Zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału w Programie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

 

 

Informacja w sprawie naboru do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.  

 

 

Gmina Miasto Sochaczew przystąpiła do Resortowego Programu Ministerstwa Rodziny                     i Polityki Społecznej “Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Solidarnościowego. 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: 

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby                w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji, 
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

W czym pomoże asystent: 

 • W wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce.
 • W zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji. 
 • W załatwianiu spraw urzędowych. 
 • W nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami. 
 • W korzystaniu z dóbr kultury. 
 • W wykonywaniu czynności dnia codziennego, w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej. 

Usługi asystenta mogą świadczyć osoby: 

 • Posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta.  
 • Posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, forma wolontariatu. 
 • Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego. 

Ważne! Uczestnik Programu samodzielnie wybiera asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem                  z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu. Osoba niepełnosprawna dokonuje wyboru asystenta poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta. W przypadku braku takiego wskazania, wybór asystenta zaproponuje Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie. 

W ramach Programu zaplanowano: 

 • Udział 5 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną. 
 • Udział 3 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 
 • Udział 1 osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 
 • Udział 3 osób do 16 roku życia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

 

UCZETNIK PROGRAMU ZA USŁUGI ASYSTENTA

NIE PONOSI ODPŁATNOŚCI !

 

Zgłoszenie kandydatów następować będzie na podstawie tzw. Karty zgłoszenia do programu 

 ( plik do pobrania ) wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

 

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie. Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, a także dostępności usług asystencji osobistej na terenie zamieszkałej gminy, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi. 

Pracownicy Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie będą się kontaktować z uczestnikami zakwalifikowanymi do Programu. 

Prosimy o składanie dokumentów w Centrum Usług Społecznych ( Al.. 600-lecia 90, Sochaczew, telefon: 790595090 w godzinach 7-15 od poniedziałku do piątku) do dnia 10.03.2023r. 

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny  i  Polityki Społecznej w zakładce Aktualności. 

Program “ Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023- Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej- Portal Gov.pl (www.gov.pl). 

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.). 

 

Pliki do pobrania:

1. KARTA_ZGŁOSZENIA_DO_PROGRAMU_AOON2023.pdf

2. OŚWIADCZENIE_AOON2023.pdf

3. ZAKRES_CZYNNOŚCI_AOON2023.pdf

4. KLAUZULA_INFORMACYJNA_AOON2023.pdf

5. KLAUZULA_RODO_AOON2023.pdf

 

 

A A A
27.02.2023
godz.11:23
 
kontakt