przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
184517 odwiedzin
OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PROGRAMU "OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023"

      


OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA –  EDYCJA 2023”

 

 

Gmina Miasto Sochaczew/Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie podpisała umowę na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

ze środków Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego.

 

Kwota całkowita realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" – 228.977,20 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego – 228.977,20 zł

 

 

 

  Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego), które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

         Gmina Miasto Sochaczew/ Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

         W Programie zakładamy udział 24 uczestników - członków rodzin opiekunów bezpośrednio sprawujących opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (3 osoby) oraz nad osobą dorosłą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym (21 osób).

         Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

         Usługi opieki wytchnieniowej są świadczone nieodpłatnie, w łącznym maksymalnym wymiarze do 240 godzin do grudnia 2023r w miejscu zamieszkania osoby korzystającej z tej formy wsparcia. Korzystanie z opieki wytchnieniowej nie jest uzależnione od kryterium dochodowego rodziny osoby niepełnosprawnej. W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2021r. poz.2268).

         Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

         Gmina Miasto Sochaczew/Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie, zgodnie z założeniami Programu umożliwiła osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej z zastrzeżeniem art.3 pkt.16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2020 r. poz.111).

         Przyznanie usług opieki wytchnieniowej odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 .

         W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny-skali FIM (do pobrania poniżej lub do pobrania osobiście w siedzibie CUS w Sochaczewie Al.600-lecia 90).

         Kartę uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie do 75 punktów wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności jest kierowana do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o składanie zgłoszeń pocztą, drogą elektroniczną za pomocą systemu platformy ePUAP, lub osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie Aleja 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew w kopercie z dopiskiem ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023.

Szczegółowe informacje pod numerem (046 863-14-81) wew.217 Pani Aleksandra Lewandowska -Raczkowska

Więcej informacji o programie na stronie www.niepelnosprawni.gov.pl

 

Dokumenty do pobrania:

1. Karta_Zgłoszeniowa_OpiekaWytchnieniowa2023.pdf

2. Karta_kwalifikacji-Skala_lekarska_OW2023.pdf

3. RODO_OW2023.pdf

4. RODO_Klauzula_informacyjnaOW2023.pdf

 

A A A
27.02.2023
godz.08:13
 
kontakt