przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
184518 odwiedzin
Skorzystaj z Opieki Wytchnieniowej

 

Zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału w Programie "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

W związku z przystąpieniem przez Gminę Miasto Sochaczew do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego informujemy o rozpoczęciu naboru osób do udziału w programie.

Adresaci Programu:

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego), które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają osoby, które przedstawią potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej – FIM. Kartę oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będzie skierowana do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

Gmina Miasto Sochaczew/CUS przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności, która :

  1. a) ma niepełnosprawność sprzężoną / złożoną,
  2. b) wymaga wysokiego poziomu wsparcia
  3. c) stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

 

W ramach Programu zaplanowano:

- udział 21 osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

- udział 3 dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności

 

Cel Programu ,,Opieka wytchnieniowa”

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Realizator, czas trwania i wymiar "Opieki wytchnieniowej"

Program realizowany będzie przez Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie, Aleja 600-Lecia 90, 96-500 Sochaczew. Realizacja programu do 31.12.2023 r.

Usługi opieki wytchnieniowej są świadczone nieodpłatnie, w łącznym maksymalnym wymiarze do 240 godzin do grudnia 2023 w miejscu zamieszkania osoby korzystającej z tej formy wsparcia. Korzystanie z opieki wytchnieniowej nie jest uzależnione od kryterium dochodowego rodziny osoby niepełnosprawnej. W godzinach realizacji  usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268)

Forma Realizacji Opieki Wytchnieniowej

Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Procedura przystąpienia do Programu opieki wytchnieniowej

Przyznanie usług opieki wytchnieniowej odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2023

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny-skali FIM  (do pobrania poniżej lub do pobrania osobiście w siedzibie CUS w Sochaczewie  (Al.600-lecia 90).

Osoby  zainteresowane  ta formą wsparcia zapraszamy do składania niżej wymienionych dokumentów do 10 marca : pocztą, drogą elektroniczną za pomocą systemu platformy e-PUAP, lub osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie Aleja 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew w kopercie z dopiskiem ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

Szczegółowe informacje pod numerem (046 863-14-81) wew. 217. Pani Aleksandra Lewandowska-Raczkowska

Więcej informacji o programie na stronie  www.niepelnosprawni.gov.pl

 

Ważne

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy w formie opieki wytchnieniowej.

Ilość osób którym zostaną przyznane usługi opieki wytchnieniowej jest ograniczona.

W sytuacji nagłej/losowej /interwencyjnej usługa opieki wytchnieniowej może być przyznana bez Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa -edycja 2023. Jednakże dokument ten powinien zostać uzupełniony niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze.

 

Więcej o programie „Opieka wytchnieniowa” znajdziemy na stronie  www.niepelnosprawni.gov.pl.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Karta_zgłoszeniowa_OW2023.pdf 

2. Karta_kwalifikacji-Skala_lekarska_OW2023.pdf

3. RODO_OW2023.pdf

4. RODO_Klauzula_informacyjnaOW2023.pdf

 

A A A
23.02.2023
godz.08:47
 
kontakt