przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
170838 odwiedzin
OGŁOSZENIE „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022”

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022”

 

Gmina Miasto Sochaczew/Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie podpisała umowę na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

ze środków Funduszu Solidarnościowego .

 

Kwota całkowita realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 288 300,00 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego – 288 300,00 zł

 

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program adresowany jest do:

 • dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 •  wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce,
 • w zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • w korzystaniu z dóbr kultury,
 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego, w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesieczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np.: doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Ważne!  Uczestnik Programu samodzielnie wybiera asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu. Osoba niepełnosprawna dokonuje wyboru asystenta poprzez złożenie oświadczenia o jego wyborze asystenta, pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.  W przypadku braku takiego wskazania, wybór asystenta zaproponuje  Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie

 

W ramach Programu zaplanowano :

 • udział 3 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
 • udział 3 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 • udział 1 osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • udział 3 osób do 16 roku życia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

 

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl) 

 

Program realizowany będzie do 31.12.2022 roku.

A A A
03.03.2022
godz.11:51
 
kontakt